Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm

Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm
Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm

Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm

Brand new Japan Sakai Takahashikusu SG2 High powder steel wa-gyuto 240mm. Material: SG2 high powder steel. Handle: Ebony Haxgon Cypree handle.


Japan Sakai Takahashikusu SG2 high powder steel wa-gyuto 240mm