Sasaki Double Helix 5 Piece Place Setting 7023121

Sasaki Double Helix 5 Piece Place Setting 7023121

Sasaki Double Helix 5 Piece Place Setting 7023121

5 Piece Place Setting in the Double Helix (Stainless) pattern by Sasaki.


Sasaki Double Helix 5 Piece Place Setting 7023121